رویکرداستاد سیف اللهی در خصوص اقلیت و اکثریت

ماهیت و عملکرد هر نظام اجتماعی ،ناشی از ساختار و کارکرد روابط و مناسبات اجتماعی است.جامعه شناسی را بعنوان علم شناخت روابط و مناسبات اجتماعی معرفی کرده اند. جامعه شناسی اقلیت و اکثریترا بعنوان یکی از حوزه های تخصصی در جامعه شناسی،تجربیات نظری و عملی ارزشمند در شناخت چرایی و چگونگی ماهیت ساختاری و کارکردی روابط و مناسبات اجتماعی در جوامع انسانی معرفی کرده اند.ساختار و کارکرد تقسیم کار اجتماعی ،شکل گیری گروههای اجتماعی ،پیدایش حرکات افقی و عمودی ،شکل گیری ستیزها ،جدال ها و تنش های گروههای اجتماعی را برخواسته از روابط و مناسبات درون و برون جامعه ای می داند.

نگاه دکتر سیف اللهی به جامعه ایران ،بعنوان یک جامعه ی شرقی به گونه ای است که ایران را دارای ساختار باکارکرد و عملکرد روابط و مناسبات اجتماعی ویژه می داند ؛همچنین معتقد است که کشور ایران یک کشور پیرامونی از نظر توسعه اقتصادی-اجتماعی ،دارای ویژگیهای خاصی است که باعث وجه تسمیه او از سایر کشورهای پیرامونی می شود.

به زعم دکتر سیف اللهی ،جامعه ایران با ساختار ،کارکرد و عملکرد روابط و مناسبات اجتماعی ویژه ای است .تاکید ایشان بر این نکته است که جامعه ایران بایستی مورد توجه و نظر صاحبان اندیشه (در حوزه علوم اجتماعی ) ،جامعه شناسان ،مدیران ومتخصصان برنامه ریز قرار گیردتا باشناخت همه جانبه و جامع ،مسیر توسعه انسانی در جهت هم گراییی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قرار گیرد.

 

منبع : بهترین معلم ، آخرین اشتباه ماست |نظر دکتر سیف اللهی در خصوص اقلیت و اکثریت
برچسب ها : اجتماعی ,جامعه ,روابط ,مناسبات ,ساختار ,اللهی ,مناسبات اجتماعی ,عملکرد روابط ,اجتماعی ویژه ,جامعه ایران ,معرفی کرده